REMODELACIÓ DEL PONT DE L’ESTAT DE TORTOSA

§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitar un pont sobre l’Ebre, una connexió entre el centre de Tortosa i Ferreries, actuar en un pont d’estructura metàl·lica, composta de grans bigues longitudinals sostingudes sobre pilastres, a la vegada que mantenen tota la sèrie de biguetes transversals sobre les quals  hi havia el pas. Aquest constava de via central a nivell, tres grans arcs també d’acer i rebaixats que recorren el pont longitudinalment.  Dues rampes d’accés salven el desnivell entre el pont i la ciutat, i en el cantó de ferreries unes escales permetien l’accés al passeig fluvial.

Ampliació    

La limitada secció del pont no permetia la bona circulació dels vianants i obligava als ciclistes a compartir les dues vies centrals alentint la circulació rodada.

Es manté el pas de vehicles pels dos carrils centrals i s’amplia la secció del pont. Es permet el pas de bicicletes a la mateixa cota que els vehicles però ja a l’exterior de l’estructura, i a una cota inferior es fa una ampliació del pas de vianants. En total la nova passarel·la vola quatre metres de les bigues que sostenen el pont.

La disposició de les circulacions genera una degradació de velocitats, separant d’aquesta manera el pas lent de les persones de la dels cotxes posant enmig l’espai de la circulació moderada de les bicicletes.

El canvi de cota de la secció permet usar part del carril bici com a banc, un seient continuo que permeten no únicament transitar longitudinalment sinó tenir una visió transversal que converteix el pont de l’Estat en dos grans miradors del riu Ebre i del seu entorn.

Il·luminació

Dues formes d’il·luminar, en primer lloc les necessitats lumíniques pels vianants, ciclistes i automòbils les resol una il·luminació de projecció, focus puntuals capaços de donar uniformitat i respondre als requeriments lumínics de les normatives actuals. En segon lloc la il·luminació per donar singularitat i emfatitzar el monument la resol una il·luminació lineal, posant en relleu la singularitat de la geometria existent i permetent duplicar aquest efecte amb la seva reflexió en l’aigua. Aquesta última permet variar el seu color, donant múltiples resultats plàstics i conferint un dinamisme canviant a la visió del pont.

Estructura

L’ampliació del vial de vianants es planteja per mitjà de peces de formigó armat i prefabricat suportat per la prolongació de les mènsules ampliades.