PLAÇA DE SANT MIQUEL

§

OBJECTE DE L’AVANTPROJECTE

L’objecte del present avantprojecte consisteix definir les idees per a la definició arquitectònica bàsica de la plaça de Sant Miquel d’Olot situada on actualment hi ha els aparcaments del supermercat Lidl.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació avarca el solar on actualment s’hi ubica el pàrquing del supermercat, antigament una zona d’horts ubicada tangencialment a l’avinguda de Girona, just a l’exterior de l’antiga muralla. L’àmbit compren una superfície de 2.128 metres quadrats.

RECINTE | PARC PLAÇA O JARDÍ

Aquest buit urbà el delimiten, que cantó nord-oest el bloc d’habitatges de St Miquel, d’uns vint metres d’altura separats prèviament pel carrer Abat Racimir. Per el cantó nord-est el delimita, en el mateix solar, uns edificis plurifamiliars d’uns quinze metres d’altura, amb un sòcol alt amb comerços a la seva part inferior. Al sud-oest el mur de més de sis metres d’altura del supermercat fa de taló de fons del solar, i pel cantó sud-est i a l’altre costat de la carretera de Girona, unes cases de planta baixa i una o dues plantes, construïdes a la primera meitat del segle XIX, conformen el recinte visual.

Volem projectar un espai que estigui a cavall entre ser un parc, una plaça i un jardí. Un parc per les respostes ambientals i paisatgístiques que ens genera, una plaça ja que la trobem en un recinte urbà delimitat per edificis, amb usos comercials en les seves plantes baixes i amb la vocació de ser un lloc de trobada, i jardí ja que és un espai naturalitzat de petit format, on els elements determinatius poden i han de ser projectats per millorar l’entorn i la seva contemplació.

ANTECEDENTS | OPORTUNITAT

El solar es troba molt a prop de la plaça de Sant Miquel, i representa un dels pocs buits urbans que hi ha adjacents a la carretera de Girona. Actualment és un barri molt poblat, amb un alt índex d’immigració. Aquest solar representa una oportunitat física de generar una nova plaça al barri de Sant Miquel.

FORMA | CLARIANA

Si fem una lectura exhaustiva del territori i del seu paisatge el projecte s’ubicavv en una clariana dins el parc natural; just a on s’hi desenvolupa l’espai urbà de la ciutat d’Olot, en aquest paisatge urbà hi trobem un solar que representa alhora una clariana dins una trama urbanitzada, un buit constructiu i perceptiu. En aquest projecte indaguem sobre aquesta lògica de la “ninoshka russa” i trobem solucions formals per  donar resposta als requeriments plantejats. Projectem un bosc, un espai tou, verd, arbustivament dens, on els arbres actuen de filtre, d’entramat vertical, de gradació arbòria per aconseguir tenir un espai verd dens en les copes dels arbres i filtrar la visual entre el barri i l’avinguda. Just enmig d’aquesta massa, repetim el sistema, originem una clariana enmig del bosc, un recinte conformat per arbres connectat amb el cel, un centre de plaça a on hi arriba el sol.

ÚS | DENSITAT

En aquest indret té unes necessitats urbanes especials. Per una banda els usos que podríem catalogar de “normalitzats” i que es pressuposen en una plaça d’índole urbana els trobem resolts en l’actual plaça de Sant Miquel. Hi ha una zona dura per el joc de pilota, un parc infantil, una font, unes graderies per fer-hi diferents activitats, bancs, arbrat, murs… Una plaça que permet moltes activitats però que és en resum molt dura i molt concorreguda. Aquest projecte vol contribuir en millorar la qualitat de l’ús en l’espai urbà i ser un suport actiu de l’actual plaça, per això es planteja que aquest espai ha de ser una espècie d’oasis urbà, una zona verda enmig de la trama urbana que serveixi per desenvolupar-hi activitats més pausades, un lloc de trobada de les persones i una trobada amable entre l’Avinguda de Girona i el barri.

ARBRAT | MASSA FILTRE

S’opta per un arbre de fulla caduca, el bedoll : betula pubescents. Una de les característiques formals d’aquest arbre és el seu tronc blanc. Aquest ens proporciona un filtre atractiu per a l’entorn. El seu cromatisme canviant durant l’any proporciona una visió diferent segons l’estació, permetent el pas de la llum solar a l’hivern i generant un umbracle a l’estiu.

ÚS | OBLIQÜITAT

Al bell mig de l’espai projectem una superfície còncava, un pla oblic amb l’afany que esdevingui un lloc de trobada per desenvolupar-hi les activitats que en un pla no succeeixen, no és un banc però és apte per asseure’s-hi i per estirar-s’-hi en la inclinació desitjada ja que aquesta és canviant. Un cercle que permet la visual del seu contorn, una visual incloent.

PAVIMENTS | HEBRA GREDA

S’opta per un paviment tou, majoritàriament herba del país, soferta per un ús intensiu, que permeti la permeabilitat en tota aquest zona. A les franges dels cercles, just a sota els bedolls es planteja amb greda, greda enmig d’unes peces prefabricades per garantir que no s’escampi i conferir un sotabosc als bedolls. Just a sobre aquest paviment s’hi ubiquen els bancs, el rec i les lluminàries.

REC | AIGUA

El plantejar la plaça com una zona verda s’originen unes necessitats de rec. Aquestes ens poden servir per incloure l’aigua com un element determinatiu del propi projecte. El rec es situa a les zones de l’arbrat just al límit amb l’herba, a cada anell concèntric fins al límit de la part obliqüa. Consisteix en “springles” per impulsar aigua polvoritzada, amb això aconseguim:

-Resoldre la necessitat de rec,

-Generem un interessant efecte visual de vapor o fum que emergeix dels cercles diferent de dia i de nit.

-Tenim un cert control de l’activitat que es fa a l’herba ja que podem escollir quan mullem aquesta   superfície perquè no sigui agradable per desenvolupar-hi segons quin ús a hores nocturnes.

-L’oportunitat d’aconseguir millorar les condicions ambientals de la plaça a l’estiu amb un refredament adiabàtic ja que l’aigua surt polvoritzada.

IL·LUMINACIÓ | VERD

Una il.luminació al terra, ubicada a les franges de l’arbrat converteixen els bedolls en grans làmpades a la nit, làmpades canviants segons l’estació de l’any.